Informace

Heureka recenze pro Ka-Shop

Reklamační řád

Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi prodávajícím - internetovým obchodem Ka-shop a zákazníkem, v případě, že na zboží zakoupeném v tomto e-shopu se projeví jakékoli vady. Společně s obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (Ka-shop) a kupujícího.

Reklamace zasílejte prosím doporučeně a pojištěné min. na cenu zboží na adresu:
Jan Kalenda - Ka-Shop
Podkrušnohorská 277
436 03 Litvínov


OBECNÉ PODMÍNKY

 1. Na zboží prodávané spotřebitelům se vztahuje záruční doba minimálně 2 roky. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční doba, musí být uvedena v záručním listu, který je dodán spolu se zbožím.
 2. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky - spotřebitele, nikoliv pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli. Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, stanovuje záruční dobu konkrétní dovozce zboží do ČR.
 3. Délka záruční doby baterií a akumulátorů je dána její max.dobou životnosti. Záruka se nevztahuje se na pokles kapacity baterie či akumulátoru, která je způsobena běžným užíváním.
 4. Pokud kupující zjistí při převzetí zboží neúplnost, nesprávný typ, barvu, počet kusů, sdělí tuto skutečnost prodejci do následujícího pracovního dne po převzetí zboží.  Reklamovat lze pouze kompletní výrobek. Při vrácení nekompletního výrobku nebo zboží bude toto posuzováno jako neoprávněná reklamace zboží (viz. níže).
 5. Kupující, který není spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním převzetí zboží kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 6. Uvedené v odst. 5 se doporučuje provést i kupujícímu, který je spotřebitelem. Nedodržení doporučeného postupu při a po převzetí zboží se však nijak nemůže dotknout jeho práv při uplatňování odpovědnosti za vady.
 7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů). Opotřebování věci způsobené jejím obvyklým užíváním není tedy kryto záruční odpovědností prodávajícího.
 8. Poškození zboží důsledkem neodborné montáže nebo neodborného následného seřízení není možné reklamovat. Montáž a seřízení dveřních zavíračů, náhradních dílů kování a dveřních pantů musí provádět odborná a proškolená firma zabývající se odborným servisem stavebních výplní. Dveřní panty se mění vždy všechny najednou, proto je někteří výrobci dodávají pouze v sadách. Musí být dodržena souosost a stejnoměrné namáhání (rozdělení hmotnosti křídla na všech pantech), nesmí být překročeno max. zatížení udané výrobcem, doporučuje se hmotnostní rezerva min. 15%.
 9. Po dobu záruční doby musí být dodržován servisní plán údržby dle návodu produktu. Kupující příp. provozovatel by měl mít proto tento návod min. v době záruky k dispozici.
 10. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
 11. Prodávající je oprávněn kupujícímu nabídnout za vadu adekvátní slevu z ceny zboží.
 12. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat originální obaly. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího pojištěna min. na cenu zboží.
 13. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 14. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 15. Náklady spojené s přepravou zboží prodávajícímu hradí kupující, náklady na dopravu zboží při vrácení zboží kupujícímu hradí prodávající ve výši nejnižší ceny dle aktuálního ceníku dopravce (Česká pošta) .

POSTUP REKLAMACE

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:

 1. Kompletní zboží zašlete na poštovní adresu e-shopu anebo jej po předchozí domluvě doručte osobně.
 2. V případě poškození dílů kování a dveřních pantů, jejichž montáž musí provádět odborná a proškolená firma, je nutné potvrzení servisní firmy (kopie faktury nebo předávacího protokolu).
 3. Zboží zasílejte, pokud možno, v originálním obalu anebo v jiném, pevném a vyhovujícím přepravním obalu, tak, aby nedošlo k poškození při přepravě. Příp. riziko poškození při přepravě zboží nese k reklamaci nese reklamující (odesílatel zásilky). Doporučujeme použít vhodnou výplň v zásilce a zásilky pojistit min. na hodnotu zboží. Zásilky s dobírkou nebudou přijaty.


Reklamace jsou vyřizovány pouze v pracovní dny (po - pá, 8.00h - 16.00h). Osobně pouze po předchozí domluvě, doporučujeme e-mailovou komunikaci.

NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě neoprávněné reklamce bude kupujícímu (reklamujícímu), který není spotřebitel, účtován manipulační poplatek ve výši 500 Kč. Manipulační poplatek zahrnuje náklady na dopravu mezi servisními středisky, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neoprávněnost reklamace bude ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením buď servisního technika, nebo přímo autorizované servisní organizace.
Do reklamace nebude přijato zboží, které není kompletní. Reklamovat lze pouze kompletní výrobek.

Nebyla-li zásilka kompletní, je nutné toto reklamovat do následujícího pracovního dne (do 24h) po převzetí zboží.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží je nekompletní
- běžné opotřebení věci
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm, elektrickým výbojem apod.
- zboží bylo poškozeno mechanicky - úmyslně (vandalismus) či neúmyslně, používání v rozporu s přiloženým návodem k použití, nedodržení doporučených hodnot uvedených v návodu k montáži a  použití (utahovací moment, neodborná montáž, překročená doporučená mez zatížení, nedodržení plánu údržby, použití neoriginálních dílů, nedodržení provozní teploty, vlhkosti apod.)
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu nebo na dokladu o zakoupení