Tento eshop používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie v souladu s nařízením EU.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Kategorie

Informace

Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů

Zakoupené zboží v našem e-shopu lze vrátit bez udání důvodu během zákonné 14-ti denní lhůty od data jeho převzetí, je-li kupujícím běžný spotřebitel. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je název firmy ve fakturační adrese příp., je-li uvedeno IČ nebo DIČ. V tomto případě se má za to, že kupujícím není běžný spotřebitel.

Zboží doporučujeme vrátit v nepoškozeném obalu, i když obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové mohou být kupujícímu účtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Za odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14dnů se nepovažuje nevyzvednutí zásilky.

 1. Vytiskněte a řádně vyplňte a podepište níže uvedený formulář, oskenovaný jej zašlete na e-mail:ka-shop@email.cz nebo doporučeně na adresu Ka-Shop, Kalenda Jan, Podkrušnohorská 277, 43603  Litvínov.
 2. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu prodejcem. Vracené zboží zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. U vrácených výrobků nesmí dojít ke zjevnému opotřebení. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, správné a kompletní zabalení apod.) Na původní obal výrobku nic nelepte (údaje pro dopravu apod.). S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně. Veškeré náklady na vrácení zboží zboží nese kupující.

 3. V co nejkratším termínu (14 dnů) nám předejte zakoupené zboží na adresu e-shopu. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu. K vrácenému zboží je nutné přiložit doklad o úhradě zboží. Samotná faktura v případě bezhotovostní platby není doklad o úhradě, je nutné přiložit potvrzení o provedené transakci. Příp. po sdělení termínu a identifikace transakce provedenou platbu sami dohledáme. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Zásilku doporučujeme zaslat doporučeně (s potvrzením o odeslání). V případě, že spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, může prodejce spotřebiteli při odstoupení od smlouvy vrátit náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. Když se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného.

 4. Peníze za vrácené zboží při splnění podmínek vám zašleme nejpozději do 14 dnů od přijetí vráceného zboží a splnění výše uvedených podmínek, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na adresu e-shopu.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Vzorový formulář pro Odstoupení od smlouvy

(Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu prodávajícího, případně odeslat doporučeně na adresu prodávajícího.)

Adresát: 
Kalenda Jan - Ka-Shop
Podkrušnohorská 277
436 03  Litvínov
IČ:88667847

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy ze dne:                  pod číslem objednávky:

Seznam vrácených výrobků:

 Datum objednání:
 Datum převzetí:

Kupující (běžný spotřebitel):
 Jméno a příjmení:
 Adresa:

Tel. č.:
e-mail:
bankovní účet: Podpis kupujícího:

 Datum: