Tento eshop používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, GDPR

Prodejce a správce dat: Ka-Shop - Kalenda Jan, Podkrušnohorská 277, 436 03, Litvínov, e-mail: e-shop@kalmont.cz, Tel.: + 420 605 421 978 (v pracovní dny 7.00 - 16.00).

Při nakládání s daty se prodávající zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR (General Data Protection Regulation) - nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU.

Prohlášení o ochraně soukromí

Prodejce a správce osobních údajů e-shopu  ka-shop.kalmont.cz p. Jan Kalenda, Podkrušnohorská 277, Litvínov, IČ:8866784 klade velký důraz na ochranu osobních údajů. Prodejce jakožto správce údajů zpracovává některé osobní údaje a analyzuje některé aspekty chování návštěvníků těchto webových stránek (ka-shop.kalmont.cz), přičemž postupuje výlučně v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu ka-shop.kalmont.cz a správce osobních údajů p. Jan Kalenda, Podkrušnohorská 277, Litvínov, IČ:88667847 (dále jen prodejce) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR (General Data Protection Regulation) - nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU a v souladu s  Obchodními podmínkami e-shopu.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát vaše kontaktní údaje: jméno a příjmení (příp.název firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní číslo a e-mailovou adresu. Dále prodejce eviduje Vaše obchodní transakce v e-shopu. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme (prodejce či dopravce) požadovat předložení identifikačního dokladu s fotografií (OP, cestovní pas apod.), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

K čemu tyto údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po přihlášení do eshopu ka-shop.kalmont.cz můžete vaše údaje editovat. (Z účetních důvodů nelze editovat fakturační údaje.) Pokud požadujete Vaši registraci zcela zrušit, odešlete e-mail z e-mailové adresy zadané při registraci s požadavkem na zrušení vaší registrace na e-mail: ka-shop@email.cz .

Používání souborů cookies a soukromí

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

Funkční cookies

Základní cookies, tedy funkční cookies, mají na starost základní funkce webu (například uložení zboží v košíku na e-shopu, zapamatování naposledy přečteného článku atd.) a jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky, proto o nich návštěvníka webu pouze informujeme.

Marketingové cookies

Marketingové cookies se využívají k lepšímu cílení reklam (například remarketing, tedy zpětné oslovení uživatele, který už na vašem webu byl, na jiném kanálu prostřednictvím placené reklamy) a k jejich personalizaci. K používání tohoto typu cookies daného uživatele je nutný od 1. 1. 2022 jeho aktivní souhlas.

Analytické a preferenční cookies

U analytických a preferenčních cookies je rovněž od 1. 1. 2022 nutný aktivní souhlas daného uživatele. Analytické cookies umožňují sledovat návštěvy webových stránek a aplikací a také to, kolik uživatelů kliklo na odkaz na webu či využilo některou z jeho funkcí. Typicky jde o statistiky návštěvnosti jako Google Analytics. Preferenční cookies zase umožňují, aby si váš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit. Zajistí se tak pohodlné používání vašeho webu, který si pamatuje nastavení jazyka, měny a dalších preferencí uživatelů.

Nastavení cookies můžete provést ZDE.

Další práva návštěvníků webových stránek spojená s ochranou osobních údajů

V případě, že prodejce bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, náleží každému návštěvníkovi:

  1. právo informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,
  2. právo na přístup k jeho osobním údajům, které prodejce zpracovává,
  3. právo na opravu jeho osobních údajů, které prodejce zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby prodejce provedl příslušnou opravu či doplnění osobních údajů návštěvníka (a to vč. případné blokace či likvidace jeho osobních údajů).

Ostatní vztahy související s využívání webového rozhraní

1.    Upozorňujeme, že kliknutím na některé odkazy v e-shopu, může dojít k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

2.    Prodejce nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní je zakázáno používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

3.    Prodejce nemůže zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Prodejce neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

4.    Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodejce oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní e-shopu (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah je zakázáno měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani jej jinak používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodejce či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.  Dále může prodejce požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

Zásady zpracování osobních údajů pro uživatele e-shopu ka-shop.kalmont.cz dle GDPR

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro uživatele webového rozhraní ka-shop.kalmont.cz dle GDPR vydaných prodejcem p. Janem Kalendou, Podkrušnohorská 277, Litvínov, IČ:88667847, je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje prodejce zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží v e-shopu ka-shop.kalmont.cz a při návštěvách internetových stránek provozovaných prodejcem a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů návštěvníků, kupujících a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb prodejce a návštěvníků internetových stránek provozovaných prodejcem, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči prodejci.

Tyto Zásady jsou účinné od 1.1.2022 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoliv informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je prodejce schopen identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany prodejce dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

o   akademický titul

o   jméno a příjmení

o   název firmy

o   IČO, DIČ

o   doručovací adresa

o   adresa sídla nebo místa podnikání

o   fakturační adresa

o   telefonní číslo

o   e-mail

o   identifikační údaje zástupce kupujícího nebo kontaktní osoby, kterou kupující určí

o   identifikační údaje plátce vyúčtování

o   bankovní spojení

3. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a o platební morálce

o   druh a specifikace zboží

o   objem poskytnutých služeb 

o   cena objednávky

o   zákaznický segment

o   informace o platební morálce

4. Provozní údaje a lokalizační údaje

Jedná se údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, pro její účtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších službách poskytnutých ze strany prodejce), řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností prodejce. Jedná se zejména o:

o   volající číslo

o   volané číslo

o   adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)

o   datum a čas uskutečnění spojení

o   IMEI koncového zařízení

o   doba trvání spojení

o   číslo, název a umístění koncového bodu sítě

o   typ přístupu k internetu

5. Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb

Tyto údaje vznikají při poskytování služeb, které nejsou službami elektronických komunikací, nebo při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec údajů potřebných pro přenos zprávy. Údaje generované sítěmi při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec provozních a provozních lokalizačních údajů jsou nezbytné pro řešení sporů týkajících se kvality služby, vyhodnocování a zvyšování kvality sítí a služeb a údržbu sítí.

6. Údaje z komunikace mezi prodejcem a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s prodejem zboží prodejce a zákazníkem. Jedná se o písemnou či elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a prodejcem.

7. Kamerové záznamy ve výdejním místě e-shopu

V prostorách e-shopu ka-shop.kalmont.cz jsou instalovány kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů prodejce. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou řádně označeny informační tabulkou.

8. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Prodejce nevyžaduje souhlasy ke zpracování osobních údajů.

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu prodejce nebo na základě zákona (bez souhlasu).

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů prodejce

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů prodejce je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

o   zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy)

o   poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy)

o   vyúčtování za služby (plnění smlouvy)

o   plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

o   účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

o   výměna údajů mezi provozovateli sítí a poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování (plnění smlouvy)

o   provozování kamerových a monitorovacích systémů ve výdejním místě e-shopu pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem prodejce)

o   vyhodnocování chování zákazníka a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování prodejce o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem prodejce)

o   vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem prodejce)

o   nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou (plnění smlouvy)

o   procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)

o   zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv prodejce (oprávněný zájem prodejce)

o   evidence dlužníků (oprávněný zájem prodejce)

o   evidence zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací (oprávněný zájem prodejce)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

V případě zakoupení zboží je prodejce oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a prodejcem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi prodejcem a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je prodejce oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od registrace.

Faktury vystavené prodejcem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany prodejce zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení vaší smlouvy s prodejcem.

Kamerové záznamy z místa výdeje zboží a okolí objektu jsou zpracovávány maximálně po dobu 30 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

Dle § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je prodejce povinen uchovávat provozní údaje služby do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací. Pro tento účel prodejce zpracovává v souladu s § 64 odst. 8 až 10 a § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích provozní údaje služby po dobu 3 až 6 měsíců od jejího poskytnutí, není-li třeba doba delší.

Dle § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je prodejce povinen uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a je na požádání povinna je bezodkladně poskytnout orgánům činným v trestním řízení, Policii České republiky pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě, zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti nalezené mrtvoly, předcházení nebo odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu nebo prověřování chráněné osoby, Bezpečnostní informační službě pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, Vojenskému zpravodajství pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a České národní bance pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

2. Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

Prodávající nezasílá obchodní či reklamní sdělení (e-mailový newsletter) a nezpracovává údaje pro marketingové a obchodní účely.

3. Zpracovávání cookies z internetových stránek e-shopu

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách e-shopu ka-shop.kalmont.cz dle nastavení cookies uživatelem v souladu s podmímnkami EU, a to pro účely zajištění účinějšího provozu webového prostředí e-shopu.

C. Předávání osobních údajů

Prodávající jako správce osobních údajů nebude osobní údaje předávat třetím osobám kromě uvedených dopravců a v případě neuhrazení dlužné částky k datu splatnost mohou být osobní údaje předány novému věřiteli - agentuře zabývající se pohledávkami v souladu se zásadami GDPR.

D. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro prodejce identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže prodejci jakožto správci osobních údajů svoji totožnost, následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od prodejce:

o   potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

o   informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

o   v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude prodejce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu prodejce.

Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit na adrese prodejce po předchozí domluvě, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 2. Právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů

Dle čl. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu a aktualizaci osobních údajů, které o něm bude prodejce zpracovávat. Zákazník má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen prodejci poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm prodejce zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude prodejcem provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na adrese prodejce po předchozí domluvě, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud prodejce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na prodejce jakožto správce osobních údajů obrátit písemně na adresu prodejce.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu prodejce.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany prodejce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl prodejci (správci), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat prodejce o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud prodejci v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od prodejce (správce údajů) získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i subjektem určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektu údajů vyhovět. Žádost je možné uplatnit na adrese prodejce po předchozí domluvě a po doložení oprávněnosti požadavku.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu prodejce.

V případě, že prodejce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu prodejce.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Prodejce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

E. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Od 25. 5. 2018 je k dispozici kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení, kam se se svými dotazy či uplatnění výše uvedených práv, mohou návštěvníci obracet:

Ka-Shop - Kalenda Jan, Podkrušnohorská 277, 436 03, Litvínov, e-mail: e-shop@kalmont.cz, Tel.: + 420 605 421 978 (v pracovní dny 7.00 - 16.00).