Tento eshop používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

REKLAMAČNÍ ŘÁD (součást obchodních podmínek)

 Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi prodávajícím - internetovým obchodem Ka-shop (https://ka-shop.kalmont.cz) a kupujícím, v případě, že na zboží zakoupeném v tomto e-shopu se projeví  vady podléhající reklamaci. Společně s obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (Ka-shop, Kalenda Jan, Podkrušnohorská 277, Litvínov, IČ:88667847, neplátce DPH, zapsaný v ŽR MÚ Litvínov) a kupujícího.

 OBECNÉ PODMÍNKY

 1. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoníku č. 40/1964Sb., dle § 616Občanského zákoníku, v platném znění.
 2. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., dle § 409 až 470Obchodního zákoníku, v platném znění
 3. Na zboží zakoupené spotřebitelem se vztahuje záruční doba v délce 24 měsíců od data převzetí, není-li výslovně uvedena doba delší.
 4. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky - spotřebitele, nikoliv pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli. Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, stanovuje záruční dobu výrobce nebo konkrétní dovozce zboží do ČR.
 5. Délka záruční doby baterií a akumulátorů je dána její max. dobou životnosti. Záruka se nevztahuje na pokles kapacity baterie či akumulátoru, která je způsobena běžným užíváním.
 6. Pokud kupující zjistí při převzetí zboží nekompletnost, nesprávný typ, barvu, chybný počet kusů, sdělí tuto skutečnost prodejci do 24h od převzetí zboží (včetně víkendů a svátků) na email: e-shop@kalmont.cz
 7. Reklamovat lze po uplynutí lhůty dle předchozího bodu pouze kompletní výrobek. Při vrácení nekompletního výrobku nebo zboží je reklamující povinen zaslat na vlastní náklady nedodanou část zboží, při nedodání bude toto posuzováno jako neoprávněná reklamace zboží.
 8. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Převzetím zboží bez písemného uvedení výhrad kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Nedodržením uvedeného postupu při a po převzetí zboží však nejsou omezena práva kupujícího - spotřebitele při uplatňování odpovědnosti za vady.
 9. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů). Opotřebování věci způsobené jejím obvyklým užíváním není tedy kryto záruční odpovědností prodávajícího.
 10. Vybrané zboží - díly okenního a dveřního kování, závěsové okenní a dveřní panty, převodovky kování, dveřní zavírače apod. označené v popisu zboží „(T)“, je určeno pouze k odborné montáži. Kupující neověřuje odbornost kupujícího. Při reklamaci zboží určeného k odborné montáži je nutné předložit doklad o odborné montáži zakoupeného výrobku. Dokladem se rozumí potvrzení o odborné montáži zakoupeného dílu podnikající osobou nebo firmou s dostatečnou odbornou kvalifikací pro provádění odborného servisu stavebních výplní. Musí být dodržen montážní postup, utahovací momenty, mezní hodnoty zatížení a další podmínky předepsané výrobci. Při výměně dveřních závěsových pantů musí být dodržena podmínka kompletní výměny všech pantů. V případě reklamace dveřních závěsových pantů je nutné dodat rovněž detailní fotografie dveří s uvedením hmotnosti dveřního křídla. U zboží určeného pro odbornou montáž jsou výrobcem předepsány servisní intervaly odbornou firmou alespoň 1x ročně, z tohoto důvodu je pro uplatnění reklamace nutné doložit splnění těchto podmínek.
 11. Po dobu záruční doby musí být dodržován servisní plán údržby dle návodu produktu. Kupující příp. provozovatel by měl mít proto pokyny k údržbě k dispozici.
 12. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
 13. Prodávající je oprávněn kupujícímu nabídnout za vadu adekvátní slevu z ceny zboží.
 14. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat originální obaly a zboží zabalit tak, aby nedošlo přepravou k jeho poškození nebo ke snížení jeho hodnoty.
 15. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne převzetí kompletního reklamovaného zboží. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Zpravidla bývá oprávněná reklamace vyřizována do 5 pracovních dnů ode dne převzetí kompletního reklamovaného zboží a splnění všech požadovaných podmínek ze strany reklamujícího.
 16. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 17. Náklady spojené s přepravou zboží při oprávněné reklamaci hradí prodávající formou zpětné zásilky. Reklamující dle pokynů zaslaných na email předá pečlivě zabalenou zásilku na svozovém místě (zpravidla Zásilkovna v místě reklamujícího) nebo po předchozí domluvě osobně na adrese e-shopu.

 POSTUP REKLAMACE

 Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup, kdy dopravu při oprávněné reklamaci hradí prodávající (platí pro běžného spotřebitele) :

 1. Neprodleně nás informujte na email e-shop@kalmont.cz, zašlete č. objednávky, stručný popis vady, příp. fotografie.
 2. Vyčkejte na pokyny ohledně zpětné zásilky.
 3. Kompletní zboží pečlivě zabalte, zásilku označte zaslaným štítkem (tak, aby se štítek samovolně neodlepil) nebo ručně napsaným kódem a předejte přepravci dle pokynů (doprava je hrazena prodávajícím). Jste-li místní, můžete jej po předchozí domluvě doručit osobně (na náklady kupujícího).
 4. V případě poškození dílů kování a dveřních pantů, jejichž montáž musí provádět odborná a proškolená firma, je nutné potvrzení servisní firmy (kopie faktury, účtenky nebo předávacího protokolu s uvedeným IČ).
 5. Zboží zasílejte, pokud možno, v originálním obalu anebo v jiném, pevném a vyhovujícím přepravním obalu, tak, aby nedošlo k poškození při přepravě.

Nevyžádané zásilky nebo zásilky s dobírkou nebudou přijaty, vzniklé náklady v tomto případě hradí odesílatel.

Reklamace jsou vyřizovány v pracovní dny v čase 8.00h - 16.00h. Osobní předání pouze po předchozí písemné domluvě (e-mail, SMS apod.).

 NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE ZBOŽÍ

 V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu (reklamujícímu), který není spotřebitel, účtován manipulační poplatek ve výši 500 Kč. Manipulační poplatek zahrnuje náklady na dopravu mezi servisními středisky, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neoprávněnost reklamace bude ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením buď servisního technika, nebo přímo autorizované servisní organizace.

 Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

- zboží bylo reklamováno po záruční době

- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

- nedodáno potvrzení o odborné montáži u výrobků označených (T)

- zboží je nekompletní

- běžné opotřebení věci

- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm, elektrickým výbojem apod.

- zboží bylo poškozeno mechanicky - úmyslně (vandalismus) či neúmyslně, používání v rozporu s přiloženým návodem k použití, nedodržení doporučených hodnot uvedených v návodu k montáži a  použití (utahovací moment, neodborná montáž, překročené max. zatížení, nedodržení plánu údržby, použití neoriginálních dílů, nedodržení provozní teploty, vlhkosti apod.)

- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu nebo na dokladu o zakoupení.

 

Platnost je totožná s platností všeobecných obchodních podmínek.