Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Reklamační řád

Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi prodávajícím - internetovým obchodem Ka-shop a kupujícím, v případě, že na zboží zakoupeném v tomto e-shopu se projeví  vady podléhající reklamaci. Společně s obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (Ka-shop) a kupujícího.

OBECNÉ PODMÍNKY

 1. Na zboží prodávané spotřebitelům se vztahuje záruční doba v délce 2 roky. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční doba, musí být uvedena v záručním listu nebo na faktuře či účtence.
 2. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky - spotřebitele, nikoliv pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli. Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, stanovuje záruční dobu konkrétní dovozce zboží do ČR.
 3. Délka záruční doby baterií a akumulátorů je dána její max.dobou životnosti. Záruka se nevztahuje se na pokles kapacity baterie či akumulátoru, která je způsobena běžným užíváním.
 4. Pokud kupující zjistí při převzetí zboží neúplnost, nesprávný typ, barvu, počet kusů, sdělí tuto skutečnost prodejci do následujícího dne po převzetí zboží.  Reklamovat lze pouze kompletní výrobek. Při vrácení nekompletního výrobku nebo zboží bude toto posuzováno jako neoprávněná reklamace zboží (viz. níže).
 5. Kupující, který není spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním převzetí zboží kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 6. Uvedené v odst. 5 se doporučuje provést i kupujícímu, který je spotřebitelem. Nedodržení doporučeného postupu při a po převzetí zboží se však nijak nemůže dotknout jeho práv při uplatňování odpovědnosti za vady.
 7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů). Opotřebování věci způsobené jejím obvyklým užíváním není tedy kryto záruční odpovědností prodávajícího.
 8. Poškození zboží důsledkem neodborné montáže nebo neodborného následného seřízení není možné reklamovat. Montáž a seřízení dveřních zavíračů, náhradních dílů kování a dveřních pantů musí provádět odborná a proškolená firma zabývající se odborným servisem stavebních výplní. Při reklamaci musí být předložen doklad o odborné montáži způsobilou osobou. Musí být dodržena souosost a stejnoměrné namáhání - rozložení hmotnosti křídla na pantech je nutné provádět pomocí momentového klíče. Nesmí být překročeno max. zatížení udané výrobcem, doporučuje se hmotnostní rezerva min. 15%. Dveřní panty se mění vždy všechny najednou, proto je někteří výrobci dodávají pouze v sadách. V případě, že není provedena výměna celé sady pantů (počet dle hmotnosti a zatížení) a to i u jednotlivě nabízených pantů, bude reklamace zamítnuta.
 9. Po dobu záruční doby musí být dodržován servisní plán údržby dle návodu produktu. Kupující příp. provozovatel by měl mít proto návod min. v době záruky k dispozici.
 10. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
 11. Prodávající je oprávněn kupujícímu nabídnout za vadu adekvátní slevu z ceny zboží.
 12. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat originální obaly. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího pojištěna min. na cenu zboží.
 13. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 14. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 15. Náklady spojené s přepravou zboží při oprávněné reklamaci hradí prodávající, v případě neoprávněné reklamace je kupující povinen uhradit náklady na dopravu dle ceníku dopravy.

POSTUP REKLAMACE

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup, kdy dopravu při oprávněné reklamaci hradí prodávající (platí pro běžného spotřebitele) :

 1. Neprodleně nás informujte na email e-shop@kalmont.cz, zašlete č. objednávky, stručný popis vady, příp. fotografie.
 2. Vyčkejte na pokyny ohledně zpětné zásilky.
 3. Kompletní zboží pečlivě zabalte, zásilku označte zaslaným štítkem (tak, aby se štítek samovolně neodlepil) a předejte přepravci dle pokynů (doprava je hrazena prodávajícím). Jste-li místní, můžete jej po předchozí domluvě doručit osobně (na náklady kupujícího).
 4. V případě poškození dílů kování a dveřních pantů, jejichž montáž musí provádět odborná a proškolená firma, je nutné potvrzení servisní firmy (kopie faktury nebo předávacího protokolu).
 5. Zboží zasílejte, pokud možno, v originálním obalu anebo v jiném, pevném a vyhovujícím přepravním obalu, tak, aby nedošlo k poškození při přepravě.

Nezasílejte zásilky jinak, než dle uvedeného postupu. Nevyžádané zásilky nebo zásilky s dobírkou nebudou přijaty, vzniklé náklady v tomto případě hradí odesílatel.

Reklamace jsou vyřizovány v pracovní dny (po - pá, 8.00h - 16.00h). Osobně pouze po předchozí domluvě, preferujeme e-mailovou komunikaci.

NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě neoprávněné reklamce bude kupujícímu (reklamujícímu), který není spotřebitel, účtován manipulační poplatek ve výši 500 Kč. Manipulační poplatek zahrnuje náklady na dopravu mezi servisními středisky, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neoprávněnost reklamace bude ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením buď servisního technika, nebo přímo autorizované servisní organizace.
Do reklamace nebude přijato zboží, které není kompletní. Reklamovat lze pouze kompletní výrobek.

Nebyla-li zásilka kompletní, je nutné toto reklamovat do 24h od převzetí zboží na email: e-shop@kalmont.cz (včetně víkendů a svátků).

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží je nekompletní
- běžné opotřebení věci
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm, elektrickým výbojem apod.
- zboží bylo poškozeno mechanicky - úmyslně (vandalismus) či neúmyslně, používání v rozporu s přiloženým návodem k použití, nedodržení doporučených hodnot uvedených v návodu k montáži a  použití (utahovací moment, neodborná montáž, překročená doporučená mez zatížení, nedodržení plánu údržby, použití neoriginálních dílů, nedodržení provozní teploty, vlhkosti apod.)
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu nebo na dokladu o zakoupení.