Tento eshop používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY VE LHŮTĚ 14 DNŮ

(součást obchodních podmínek)

Prodejce:

Kalenda Jan - Ka-Shop, Podkrušnohorská 277, 436 03  Litvínov, IČ:88667847

 1. Odstoupit od smlouvy dle § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník může kupující (běžný spotřebitel) bez udání důvodu, a to písemně na email e-shop@kalmont.cz nebo doporučeným dopisem na adresu sídla ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (není-li písemně sjednána delší lhůta). Následující den potom, co jste zboží převzali, je prvním dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Tato lhůta slouží pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. 
 2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, tzn., že je ve fakturační adrese uveden název firmy, příp. je uvedeno IČ nebo DIČ, není možné odstoupit od smlouvy. V tomto případě se má za to, že kupující není běžný spotřebitel. Prodávající však může přistoupit na výměnu za zboží v min. stejné hodnotě. Běžný spotřebitel může firmu uvést jako doručovací adresu (nikoliv však fakturační), ovšem bez uvedení IČ či DIČ.
 3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. metrážové nebo jinak upravované zboží), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 4. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 3 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář uvedený níže. Řádně a čitelně vyplněný formulář Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat doporučeně na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty (email) prodávajícího: e-shop@kalmont.cz.
 7. Zboží doporučujeme vrátit v nepoškozeném obalu, i když obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové mohou být kupujícímu účtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
 8. Odeslané zásilky bez předchozího doručení formuláře Odstoupení od smlouvy prodávajícímu, nebudou převzaty, stejně tak zásilky zaslané na dobírku, a to bez nároku na úhradu vzniklých nákladů. Veškeré náklady na vrácení zboží nese kupující.
 9. Za odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů se nepovažuje nevyzvednutí zásilky.

Pokyny k odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (běžný spotřebitel)

 1. Pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů můžete využít níže uvedený formulář, oskenovaný jej zašlete na e-mail:e-shop@kalmont.cz nebo doporučeně poštou na adresu Ka-Shop, Kalenda Jan, Podkrušnohorská 277, 43603  Litvínov.
 2. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu prodejcem. Vracené zboží zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. U vrácených výrobků nesmí dojít ke zjevnému opotřebení či poškození. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, správné a kompletní zabalení apod.) Na původní obal výrobku nic nelepte (údaje pro dopravu apod.). S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně. Veškeré náklady na vrácení zboží nese kupující.
 3. Do 14 kalendářních dnů nám doručte zakoupené zboží na adresu e-shopu. K vrácenému zboží je nutné přiložit doklad o úhradě zboží. Samotná faktura v případě bezhotovostní platby není doklad o úhradě, je nutné přiložit potvrzení o provedené transakci. Příp. po sdělení termínu a identifikace transakce provedenou platbu sami dohledáme. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Zásilku doporučujeme zaslat doporučeně (s potvrzením o odeslání). V případě, že spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, může prodejce spotřebiteli při odstoupení od smlouvy vrátit náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. Když se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného.
 4. Peníze za vrácené zboží při splnění podmínek vám zašleme nejpozději do 14 dnů od přijetí vráceného zboží a splnění výše uvedených podmínek.

Vzorový formulář pro Odstoupení od smlouvy pro spotřebitele:

(Formulář můžete vytisknout příp. napsat ručně hůlkovým písmem v čitelné podobě, vyplnit, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu prodávajícího, nebo zaslat doporučeně na adresu prodávajícího dle výše uvedených pokynů.

Adresát: 
Kalenda Jan - Ka-Shop
Podkrušnohorská 277
436 03  Litvínov
IČ:88667847

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy ze dne:                    pod číslem objednávky:

 1. Seznam vrácených výrobků:

   

   

  Datum převzetí:

  Údaje o kupujícím (běžný spotřebitel):

  Jméno a příjmení:

  Adresa:

   


  Tel. č.:

  e-mail:

  bankovní účet (IBAN):

  datum:


  Podpis kupujícího: